HGC Omgangsregels en gedragscode

Omgangsregels zijn afspraken binnen onze vereniging over hoe wij met elkaar omgaan. Deze zogenoemde huisregels maak je met elkaar en je houdt elkaar eraan. Onze leden gedragen zich respectvol, vriendelijk en beleefd. Zij onthouden zich naar elkaar en naar onze gasten van pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie.
Het bestuur vindt ongewenst gedrag niet acceptabel en zal dit niet tolereren.
Wij zullen daarbij handelen volgens en in de geest van onze gedragsregels, de Nederlandse wet en maatschappelijk aanvaarde normen en waarden.

Een gedragscode bestaat uit formele richtlijnen en staat voor wat de vereniging verwacht van haar leden en personeel. Het doel is het goede imago van onze vereniging te bewaken en behouden. De volgende uitgangspunten komen hierbij naar voren: integriteit, respect en loyaliteit.

Een gedragscode is een officieel document, dat elke vrijwilliger bij toetreding tot een commissie, werkgroep of betreding van een andere clubfunctie (bijvoorbeeld club counsel, marshal of referee) moet kennen en, afhankelijk van de afspraken, moet ondertekenen.

 

HGC Omgangsregels (respect voor elkaar)

 1. We accepteren en respecteren de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet. Iedereen telt mee binnen onze golfclub en moet zich veilig voelen.

 2. We blijven van de spullen van een ander af.

 3. We houden rekening met de grenzen die een ander aangeeft.

 4. We vallen een ander niet lastig.

 5. We berokkenen de ander geen schade.

 6. We maken op geen enkele wijze misbruik van onze machtspositie.

 7. We schelden niet en maken geen gemene grappen of opmerkingen over een

  ander

 8.  We negeren een ander niet.

 9. We doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

 10. We vechten niet, gebruiken geen geweld, bedreigen de ander niet en nemen geen wapens mee.

 11. We komen niet ongewenst te dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

 12. We geven de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

 13. We stellen geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

 14. Als iemand ons hindert of lastigvalt dan vragen we hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vragen we een ander om hulp.

 15. We helpen anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreken degene die zich hier niet aan houdt erop aan en melden dit zo nodig bij het bestuur.

Overtreding van deze Omgangsregels kan aanleiding geven tot sancties, zoals uitsluiting van deelname aan wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten. Ook kan schorsing van het lidmaatschap van de club, opgelegd door de Tuchtcommissie en/of de Commissie van Beroep, plaatsvinden.

 

HGC Gedragscode (verantwoordelijk voor de ander)

 1. Handel niet op een wijze die de naam van de golfsport in het algemeen en onze club in het bijzonder in diskrediet kan brengen.

 2. Leeft het baanreglement na en houd je aan de spelregels. Speel niet vals. Onsportief en onfatsoenlijk gedrag worden niet getolereerd.

 3. Gebruik geen stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het resultaat van een wedstrijd kunnen beïnvloeden of vervalsen

 4. Houd rekening met elkaar en heb respect voor iedereen die zich op ons golfterrein bevindt. Pestgedrag wordt niet getolereerd.

 5. Onthoud je van discriminerende en intimiderende opmerkingen of gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, seksuele geaardheid, ras, geslacht, politieke of culturele overtuiging

 6. Raak niemand aan tegen zijn of haar wil. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.

 7. Respecteer de privacy van anderen en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen en verstrekken van gegevens.

 8. Wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar. Kom je afspraken na, volg instructies op en houd je aan de regels. Corruptie, fraude en belangenverstrengeling zijn niet toegestaan.

 9. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en stimuleer dat anderen dat ook doen.

 10. Het is ieders verantwoordelijkheid en plicht om zich te houden aan deze gedragsregels en anderen aan te spreken op ongewenst gedrag en dit zo nodig te melden aan het bestuur.

 

PDF versie:

Omgangsregels en gedragscode.pdf