Baanreglement

Iedere speler die de banen en/of oefenfaciliteiten van de Haarlemmermeersche Golfclub betreedt, dient kennis te hebben genomen van dit baanreglement en van de huisregels en dient zich daar gedurende het verblijf en het spelen aan te houden.

Aanmelden bij de Caddiemaster of via de computer in de hal van het clubgebouw
Voor de start van een ronde - ook op de Bolstra Course - dienen (business)leden zich of bij de Caddiemaster of via de computer in de hal aan te melden. Spelers die de baan in gaan op een toegewezen starttijd die ligt vóór aanwezigheid van de Caddiemaster, dienen zich na afloop van hun ronde te melden bij de Caddiemaster. 

Greenfeespelers én introducés dienen hun NGF-kaartje/bewijs van handicap te tonen en de verschuldigde greenfee te voldoen voor zij de baan in gaan.

Starten

Uiterlijk 5 minuten voor uw starttijd dient u, speelgereed, op de eerste tee te zijn. Bij te laat komen loopt u het risico dat uw starttijd vervalt en kan het zijn dat u opnieuw een starttijd moet aanvragen.

Indien men niet verschijnt en zich niet minimaal 2 uur van te voren heeft afgemeld, dan wordt dit beschouwd als een no-show. Dit geldt ook indien iemand voor een ander, zonder diens medeweten, een starttijd reserveert. Zowel aan leden als aan greenfee-spelers wordt een no-show (van toepassing zijnde greenfee) in rekening gebracht.

Kleding, schoeisel en materiaal

Iedere speler wordt geacht correcte kleding te dragen. Zo geldt een verbod op het dragen van trainingspakken, voetbal- of andere zeer korte -broeken en mouwloze blouses/shirts en T-shirts.

Toegestaan zijn onder meer:

  • Pantalon of bermuda
  • Golfrok voor de dames
  • Polo of mouwloos shirt met kraag voor de dames
  • Polo met kraag en mouwen of golfshirt voor de heren.

Op de banen en oefengreens zijn uitsluitend golfschoenen toegestaan. In het restaurant en op de trappen zijn uitsluitend normale schoenen of golfschoenen met soft spikes toegestaan.

Iedere speler moet tijdens het spelen altijd een golftas met ten minste drie stokken bij zich hebben. 

Handicap

Op de baan worden alleen spelers toegelaten die in het bezit zijn van een officiële (NGF/club)–handicap, minimaal handicap 54.
Spelers met baanpermissie, verleend door een van de Golfprofessionals van de Haarlemmermeersche Golf Academie, kunnen alleen de voor die dag als 9 holes lus aangemerkte course spelen.
Tijdens weekenden krijgen greenfeespelers slechts toegang tot het 18 holes wedstrijdparcours indien zij een handicap van maximaal 28 hebben. Weekends gaan in deze definitie in op vrijdagmiddag om 12.00 uur.

Slow Play

Zodra uw flight de aansluiting verliest met de flight voor u, dient u de achter u spelende flight door te laten wanneer u hen ophoudt. Indien tussen uw flight en de vorige flight meer dan één hole ruimte is ontstaan, kan de marshal u verzoeken uw bal op te nemen en naar de volgende afslag te gaan.

De tees zijn afgestemd op handicapcategorieën. Om optimaal spelplezier te hebben van uw ronde, adviseren wij onderstaande Pace of Play richtlijnen te spelen:

    Dames   Heren
Oranje   37 – 54   37 – 54
Rood   10 – 36   29 – 36
Blauw   0 – 9,9   29 – 36
Geel   -   10 – 28,9
Wit   -   0 – 9,9


Alleen spelers met een handicap van 9,9 of lager mogen gebruik maken van de backtees (wit voor heren en blauw voor dames).

Aanwijzingen van Management, Marshals, Greenkeepers of Caddiemasters dienen strikt te worden opgevolgd. Het niet terstond opvolgen van zulke aanwijzingen zal conform het gestelde in de Overige Bepalingen worden behandeld.

Het maximum aantal spelers per flight bedraagt 4 personen. De Caddiemaster is bevoegd op drukke dagen uitsluitend drie- of vierballen te laten starten. Het is nooit toegestaan zelfstandig, dit wil zeggen zonder expliciete aanwijzing van een Marshal, een flight te splitsen.
In voorkomende gevallen kan het Management maatregelen nemen om de doorloopsnelheid te bevorderen.

Veiligheid

Spelers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. U betreedt de golfbaan op eigen risico.

Bij (dreigend) onweer kan de Marshal of Caddiemaster een (hoorn)signaal geven ten teken dat het spel dient te worden onderbroken. Neem afstand van uw golfuitrusting en schuil in één van de schuilhutten op de baan (zie voor de locaties het kaartje op de score card) of in een auto op de parkeerplaats. Blijf sowieso niet in uw golfbuggy zitten.
Het beste is het echter om te schuilen in een gebouw (bijvoorbeeld het clubgebouw). Sluit ramen en deuren en blijf weg van de ramen. Blijf ook uit de buurt van stromend water en ga zeker niet douchen.

Het spel onmiddellijk tijdelijk onderbreken: drie opeenvolgende tonen van de sirene.
Het spel definitief onderbreken : één aanhoudende toon van de sirene
Het spel hervatten : twee korte tonen van de sirene.
Wanneer door (weers)omstandigheden speciale veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn, wordt dit kenbaar gemaakt op het mededelingenbord bij de ingang van het clubhuis.
Overigens blijven spelers zelf te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. U betreedt de golfbaan op eigen risico.

Gedrag door de baan

Een speler mag de bal niet slaan als het baanpersoneel hierdoor zou kunnen worden geraakt. Er mag pas geslagen worden als het baanpersoneel door een signaal (hand opsteken) hiervoor toestemming geeft.

Driving range ballen mogen, behalve bij lessen gegeven door aan de club gelieerde professionals, niet worden gebruikt buiten de driving range.

Het is op de driving range niet toegestaan om over de boundery netten heen te slaan. Eventuele schade zal worden verhaald op de verantwoordelijke.

Andere dan aan de Haarlemmermeersche Golfclub verbonden golfprofessionals zijn niet bevoegd tot het geven van instructie in de baan.

Huisdieren zijn op de banen, driving range, oefengreens en in het clubhuis niet toegestaan.

Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan, tenzij er sprake is van een noodsituatie. Men dient mobiele telefoons uit te schakelen of het geluid uit te zetten.

U mag met uw trolley of golfbuggy niet over de voorgreen rijden.

Wanneer het noodzakelijk is overdag te beregenen, is het spelers niet toegestaan de sproeiers te verdraaien of hun werking op andere wijze te beïnvloeden. Dit wordt beschouwd als een zeer ernstige overtreding en deze zal als zodanig worden behandeld als bij Overige Bepalingen.

De baan betreden met als enig doel het zoeken van golfballen is niet toegestaan.

Het is verboden op of in de buurt van het complex door derden aangeboden golfballen te kopen. Dit geldt uiteraard niet voor aankoop van ballen in de golfshop.

De baan spelen in een andere dan de gebruikelijke volgorde is slechts toegestaan wanneer dat is aangegeven door de Caddiemaster en/of de wedstrijdcommissie.

Zorg voor de baan

Uitgeslagen plaggen moeten worden teruggelegd en zorgvuldig aangetrapt.
Het maken van een oefenswing op een afslagplaats is niet toegestaan.
Na het spelen van een bal uit een bunker, dient de bunker te worden aangeharkt en de hark weer worden teruggeplaatst.
Het is belangrijk dat niet alleen naar de persoon toe wordt geharkt, maar ook van de persoon af. Hierdoor kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat men ‘downhill’ in een bunker komt te liggen.

Op de greens moeten pitchmarks worden gerepareerd. Elke speler is in de baan daarom verplicht een pitchfork bij zich te hebben. Wanneer een speler geen pitchmarks repareert kan hij daarop worden aangesproken. Wanneer een speler geen pitchfork bij zich heeft, kan hij door de marshal verwezen worden naar de Caddiemaster/shop om daar alsnog een pitchfork aan te schaffen.

Gebruik oefenfaciliteiten

Niet-leden die slechts gebruik willen maken van de oefenfaciliteiten, dienen alvorens zij gebruik maken van de verschillende oefenfaciliteiten, in het bezit te zijn van een bewijs van betaling c.q. toegangsbewijs dat hen recht geeft op gebruikmaking van deze faciliteiten. 

Aansprakelijkheid

Gebruikers van het golfcomplex zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door hun toedoen of nalatigheid wordt veroorzaakt.
De vereniging en/of de aan haar gelieerde rechtspersonen, haar vertegenwoordiger(s), bestuursleden en/of personeel zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van eigendommen van clubleden, bedrijfsleden, greenfee-spelers en bezoekers en/of derden
Verder bestaat geen enkele aansprakelijkheid van de Vereniging voor schade ontstaan door opgelopen letsel /dood als gevolg van het verblijf van spelers en derden op het golfcomplex, veroorzaakt anders dan door opzet of grove schuld van de zijde van de vereniging en/of aan haar gelieerde rechtspersonen.
Individuele aansprakelijkheid voor schade door handelen of nalaten van een individuele speler of derden kan niet aan de Vereniging worden toegerekend. Een ieder die zich op de golfterreinen cum annexis bevindt wordt geacht zich voldoende te hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, ziekte/ongevallen en schade aan eigendommen.
Noch de vereniging en/of de aan haar gelieerde rechtspersonen, haar vertegenwoordiger, noch de bestuursleden en/of personeel is wettelijk of anderszins aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke oorzaak dan ook, voor of tijdens het bespelen van de baan opgetreden, dan wel die is veroorzaakt door afwijking van de starttijd, om welke reden dan ook.

Noch de vereniging en/of de aan haar gelieerde rechtspersonen, noch haar vertegenwoordiger, bestuursleden en/of personeel kan wettelijk of anderszins verplicht worden tot, tegen gedeeltelijke of gehele terugbetaling, terugname van een reeds betaalde greenfee.

Overige bepalingen

Bij het niet naleven van de bepalingen in dit baanreglement of de huisregels riskeert een speler (tijdelijke) uitsluiting van toegang tot het golfterrein van de Haarlemmermeersche Golfclub. Indien het een lid van de Haarlemmermeersche Golfclub betreft, kan het bestuur, na verificatie van de feiten, over het optreden van het lid een klacht indienen bij de tuchtcommissie. De tuchtcommissie kan besluiten het lid voor een bepaalde duur het speelrecht te ontzeggen.


Links